Tiếp điểm phụ UT-AX4 3A1B

Khối tiếp điểm phụ UT-AX4 3A1B – Số cặp tiếp điểm: 3NO/1NC – Dùng cho contactor: S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

G

0919042296